نێوە جوانەکانی کوردی لەکاتی بەفر و باران

 ناوە جۆربەجۆرەکانی بارین لە کوردیداسومەییە ڕەمەزانی زمانی کوردی زۆر دەوڵەمەند و پتەوە لە بواری وشە و نێوەکان.ئەوەش چەند نمونە لە نێوە جوانەکانی زمانی کوردی بۆ…

ادامه خواندننێوە جوانەکانی کوردی لەکاتی بەفر و باران