نووسراوەی ئەویندارانە بۆ ڕۆژی باوک

?شووشە عەترەکان بە بەتاڵیش بۆنیان خۆشە، هەروەک جێگای چۆڵی باوکم.  ?ئەگەر مردنی باوک خەون بوایە هەرگیز نەدەخەوتم بۆ ئەوەی جارێکی تر بێباوکی نەبینم.  ?خۆزگە گەڕانەوەی باوکم وەک کۆچی باڵندەکان بوایە...

درێژەی بابەتنووسراوەی ئەویندارانە بۆ ڕۆژی باوک